Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Systémy a technologie

Vyvíjíme a dodáváme modulární integrované systémy na míru, které poskytují komplexní zabezpečení a management technologií budov a areálů.

Pro společnosti s více geograficky oddělenými organizačními jednotkami nabízíme Enterprise řešení, které umožňuje centrální řízení a správu zabezpečení regionálních jednotek a zároveň nezávislé a autonomní fungování a ovládání jejich zabezpečení. Takovými společnostmi jsou typicky energetické, telekomunikační, dopravní a další subjekty se složitější organizační strukturou.

Integrované systémy

Zabezpečovací signalizace

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) je základním stavebním prvkem integrovaného zabezpečovacího systému. Hlavní funkcí PZTS je detekovat a signalizovat pokus o narušení střeženého prostoru, obvykle vymezeného mechanickou překážkou (plot, stěny budov, dveře, okna, apod.).

Nabízíme špičkové a flexibilní řešení jak z hlediska použitého hardware tak ovládání. Celý poplachový, zabezpečovací a tísňový systém nabízíme v nejvyšší možné třídě zabezpečení dle ČSN EN 50131-1.

Systém PZTS poskytne informaci o čase a místě narušení. Pro správné vyhodnocení bezpečnostní situace a účinný zásah je ale nutné mít také např. obrazovou informaci. Integrovaný zabezpečovací systém s kamerovým systémem automaticky poskytuje obraz, případně zvuk pro efektivní vyhodnocení situace. Pro náročné zákazníky navrhujeme a vyvíjíme řešení na míru s rozsáhlými možnosti ovládání systému pro operátory systému, množstvím úrovní oprávnění, možností odstřežování a nastřežování jednotlivých zón (např. prostor, kanceláří) pomocí dotykového terminálu na základě oprávnění a další pokročilé funkce zabezpečovací signalizace.


Zabezpečovací signalizace

Kamerové systémy

V systému komplexního zabezpečení, dohledu a kontroly má kamerový systém významnou funkci. Díky dlouhodobému testování a pravidelným analýzám produktů jsme schopni nabídnout optimální a cenově efektivní řešení v tomto velmi rychle rozvíjejícím se odvětví.

Hodnotu kamerového systému a úroveň zabezpečení lze zvýšit inteligentní automatickou analýzou obrazu kamer. Detekci vybraných událostí lze provádět automaticky v reálném čase, ale i v kamerovém záznamu.

Pro specifická prostředí dodáváme specializované videoanalýzy zaměřené například na detekci předmětu v zóně, identifikaci osob podle obličeje na základě informací z přístupového systému, detekci neoprávněného průchodu více osob, kontroly předepsaných pracovních pomůcek (např. helma, barva oděvu apod.) a kontrolu dodržování předepsaného chování osob ve vymezených prostorech.

Kamerové systémy

Přístupové systémy

Přístupový systém umožňuje řízení a správu přístupu osob přes dveře a mechanické bariéry jako jsou například turnikety nebo brány. Nabízíme komplexní řešení přístupu vč. mechanických zábranných prostředků, dveří, zámků a turniketů.

Dle potřeb zákazníka dodáváme přístupový systém s unikátními funkcionalitami, například stupňování režimu (zvýšený bezpečnostní režim), což umožňuje okamžitou reakci na bezpečnostní situaci nebo pravidlo vstupu dvou osob, doprovázení návštěv autorizovanou osobou aj.

Komplexní řešení vstupu a vjezdu, která jsou využívána například na větších vrátnicích nebo vjezdech do areálů se zvláštní kontrolní procedurou využívají naše špičkové technologie a zaručují tak vysokou míru bezpečnosti, dodržení kontrolních procedur a plynulost průchodu a průjezdu.

Pokročilé funkce zahrnuje i usnadnění správy osob opouštějících areál nebo budovu během evakuace, kdy je programové vybavení instalované na vhodném přenosném PC – terminálu, které je doplněno o přenosný snímač karet nebo identifikátorů.

Návštěvní systémy

Evidence návštěv je součástí přístupového systému. Poskytujeme uživatelsky přívětivý systém, který umožní evidovat osobní údaje návštěvníka ručně a nebo importem pomocí čtečky dokladů. Pro zlehčení práce vrátných systém kontroluje, zda-li byly řádně vráceny veškeré návštěvní karty ve stanoveném časovém limitu, zda-li návštěva opustila střeženou oblast včas a automaticky zneplatní kartu dle nastavení.


Přístupové systémy

Požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) slouží k preventivní ochraně staveb, osob a movitého majetku před škodami způsobenými požárem. Jeho hlavní funkcí je včasná signalizace vzniku požáru a bezprostřední přenos informace o požárním poplachu osobám, které mohou provést účinný protipožární zákrok. Pokročilé funkce integrovaného systému zahrnují i usnadnění správy osob opouštějících areál nebo budovu během evakuace, kdy je pomocí přístupového a zabezpečovacího systému možné identifikovat počet osob v zónách, dále pak identifikovat osoby již evakuované díky programovému vybavení, které je instalované na přenosném terminálu, který je doplněn o přenosný snímač karet nebo identifikátorů. Tato přenosná zařízení mohou být použita mimo areál v off-line režimu.


Požární signalizace

Perimetrické systémy

Perimetrické systémy slouží zejména pro ochranu areálů, u kterých je zapotřebí včasná detekce. Na perimetru může být detekce realizována mikrovlnnými detektory, radary, plotovými vibračními detektory, podzemními detektory a skrytými detektory ve sloupcích plotu. Důležitou součástí perimetrického systému je vazba a integrace s kamerovým systémem z důvodu včasného a kvalitního vyhodnocení potenciálního narušení perimetru.


Perimetrické systémy

Docházkové systémy

Docházkový systém je určen pro automatizovaný sběr docházkových dat z identifikačního systému tvořeného snímači identifikačních karet, řídicími jednotkami, mechanickými zábrannými prostředky a aplikačním modulem, který vytváří databázi průchodů. Ze záznamů o průchodech se automaticky sestavuje docházkový lístek, kdy finálním výstupem je měsíční výkaz odpracované doby zaměstnance, který je po případných ručních korekcích a schválení odpovědnou osobou ve formě souboru odeslán ke zpracování mezd. Dodávané řešení spolupracuje s libovolným mzdovým programem, který podporuje import/export docházkových dat. Pokročilé funkce zahrnují například možnost hromadného zadávání akcí u všech zaměstnanců nebo vybraných středisek, podpora virtuálních středisek/seskupování zaměstnanců, individuální přidělení průchodového snímače dle osob (např. odlišný vstup managementu a pracovníků), aj.


Docházkové systémy

Klíčové a předmětové hospodářství

Přístupový systém je vždy doprovázen i systémem zámků. Správa klíčů těchto zámků a manipulace s nimi je stejně důležitá jako kontrola přístupu. Nabízíme systémy klíčového hospodářství, které zajistí manipulaci s klíči jen autorizovaných osob, včetně sledování historie pohybu klíče. Systém umožňuje i správu malých předmětů například, zbraní, přístupových karet, notebooků, vysílaček a dalších.

Více informací najdete na:    KeyWatcher


Klíčové a předmětové hospodářství

Pokročilé detekční systémy

Prvotřídní zabezpečení začíná včasnou a spolehlivou detekcí, proto využíváme nejmodernější technologie, které umožňují detekci v podmínkách a situacích, kde standardní detektory nelze použít nebo jejich použití je neefektivní. Pokročilé detekční technologie jsou založeny na elektromagnetickém záření radiových frekvencí - radary a světelném záření - lidary. Tailgate detektory slouží pro detekci neoprávněného vstupu více osob dveřmi nebo prostory. Dalšími pokročilými detektory jsou například termokamery, které lze využít ve specifických prostředích.

Pokročilé detekční systémy

Audio systémy

Audio systémy doplňují přístupové systémy v podobě hlásek a dveřních vrátníků, jejichž zvuk a obraz může být zaznamenáván. Rozhlas slouží k varování osob, vyhlašování nestandartních stavů a další komunikaci z řídicích center k osobám v budovách a areálech.


Audio systémy

Další systémy

Další, které integrujeme a dodáváme zahrnují:

  • Systémy strukturované kabeláže.
  • Systémy jednotného času.
  • Systémy detekce kovů, zbraní, drog a výbušnin.
  • Ostatní slaboproudé systémy budov.